GLOBAL SAMMANSLUTNING FÖR ATT STOPPA SURROGATMÖDRASKAP OCH EXPLOATERING AV KVINNOR OCH BARN

Mediakontakt:
media@stopsurrogacynow.com

San Francisco, CA, 11 maj 2015 — Idag lanseras Stop Surrogacy Now. Kampanjen samlar ett världsomspännande nätverk av organisationer och individer av olika etnisk, religiös och kulturell bakgrund som motsätter sig den exploatering av kvinnor och handel med barn som surrogatmödraskap innebär.

Deutsche
English
Español
Français
Italiano
Svenska

Med stöd av 16 organisationer och över 90 personer från 18 länder kräver Stop Surrogacy Now att surrogatmödraskap erkänns som utnyttjande av kvinnor (i många fall fattiga och marginaliserade) som betalas för att föda barn. Ofta utsätts dessa kvinnor för tvång, begränsade levnadsförhållanden och dålig hälsovård. Dessutom innebär surrogatmödraskap grava hälsorisker på både kort och lång sikt. Många surrogatmödrar lever som kontraktsanställda där ”egendomen” i deras kroppar bevakas dygnet runt.

Stop Surrogacy Now kräver ett erkännande av att barn som tillkommer genom surrogatmödraskap är kvalitetskontrollerade. Barnen blir föremål för könsselektiva aborter eller riskerar att överges på grund av funktionsnedsättningar eller för att beställarna ångrar sig. Barnen är föremål för kontrakt och produkter av ojämlik förhandlingsstyrka och oreglerade marknader. Ofta bryts den naturliga bindningen som annars sker mellan mamma och barn vid graviditeten och barnen berövas kontakt med och kunskap om en eller båda sina biologiska föräldrar. Detta strider mot FN:s barnkonvention.

Undertecknarna av Stop Surrogacy Now kräver ett fullständigt stopp för surrogatmödraskap för att skydda kvinnor och barn världen över och för att få ett slut på försöken att legitimera och normalisera handel med barn.

“En kvinna är en människa, inte en maskin, säger Shagufta Omar, ordförande för Pakistan Chapter of the International Muslim Women Union. Hon fortsätter: “Att skilja mamman och barnet från varandra är en kränkning av bådas mänskliga rättigheter.”

“Det finns ingen rätt till barn och rika människor måste stoppas från att använda en kvinna som en levande inkubator och sedan ta hennes barn ifrån henne och visa upp det som sitt eget. Vi måste förhindra detta reproduktiva slaveri och stoppa det nu”, säger Dr. Renate Klein, hälsoaktivist och koordinator för FINRRAGE (Australien).

Bland de 16 organisationer som ansluter sig till Stop Surrogacy Now finns CoRP, en fransk NGO som arbetar för att främja mänskliga rättigheter och avskaffa surrogatmödraskap som de menar strider mot internationella konventioner såsom artikel 21 i Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna och biomedicinen (den så kallade Oviedokonventionen) som säger: “Den mänskliga kroppen och dess delar får inte i sig ge upphov till ekonomisk vinning.”

Dr. Mia Fahlén, Sverige, säger: “Jag ansluter mig till kampanjen för att bekämpa surrogatmödraskap och exploatering av kvinnor världen över. De etiska, medicinska och psykologiska konsekvenserna är långt större än vad som hittills har uppmärksammats.”

Vi uppmanar alla att ansluta sig till kampanjen och skriva under till stöd för Stop Surrogacy Now.

Mediakontakt:
media@stopsurrogacynow.com